601-510-717

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AGENCJE TURYSTYCZNĄ
„TRAF II” zwaną dalej ORGANIZATOREM

 

 • I INFORMACJE OGÓLNE
 1. Agencja Turystyczna „TRAF II” posiada zezwolenie nr 803 wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego i jest organizatorem turystyki, w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2004r. NR> 223, poz. 2268 z pózn. zm. ) zwaną dalej ORGANIZATOREM.
 2. Agencja Turystyczna ‘TRAF II” posiada aktualna polisę ubezpieczeniową nr 02.372.302 udzieloną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. uprawnionym do wypłaty środków z ubezpieczenia jest Marszałek Woj. Śląskiego.
 3. Niniejsze Warunki Uczestnictwa i oferta stanowią integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez ORGANIZATORA, zwanej dalej imprezą. Oferta określa cenę imprezy i świadczenia nią objęte.
 4. Uczestnik otrzymuje warunki uczestnictwa, które powinien przeczytać przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenie o udział w imprezie. Poprzez podpisanie niniejszych warunków Uczestnik wyraża zgodę, aby stały się one częścią zawartej z ORGANIZATOREM umowy o świadczenie usług turystycznych.
 • II ZAWARCIE UMOWY
 1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej następuje z chwilą przyjęcia przez ORGANIZATORA zgłoszenia Uczestnika, podpisania druku Umowy- Zgłoszenia przez przedstawiciela ORGANIZATORA i Uczestnika imprezy oraz wpłacenia przez Uczestnika imprezy zaliczki w wysokości min. 10% ceny imprezy.

dopłatę do pełnej wartości imprezy Uczestnik zobowiązany jest dokonać najpóźniej 30 dni przed data rozpoczęcia imprezy.

 1. Uczestnik ma obowiązek sprawdzić czy wystawiony dowód wpłaty jest zgodny z wcześniejszą rezerwacją oraz sprawdzić aktualność swoich danych (adres, nr paszportu itp.).
 2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty poniesione przez Uczestnika w związku ze spóźnieniem się na zbiórkę.
 3. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej, strajki, brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczestników) bez ponoszenia kosztów. W takim przypadku Uczestnik może żądać wpisania go na listę uczestników innej imprezy lub zwrotu dokonanej wpłaty.
 4. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub wyjazdu z danego przystanku z powodu braku wymaganego minimum uczestników stanowiącego 80% miejsc, którymi dysponował ORGANIZATOR, co może nastąpić jednak nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy, a Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie, a jedynie zwrot wpłaconej kwoty za imprezę lub przejazd z danego przystanku.
 • III REZYGNACJA Z IMPREZY
 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie bez podania przyczyn, składając oświadczenie pisemne. Za datę rezygnacji przyjmuję się dzień wpływu stosownego oświadczenia.
 2. Uczestnik może zrezygnować z imprezy przed jej rozpoczęciem ze względu na zmianę istotnych warunków umowy, a w szczególności takich jak: zmiana ceny, terminu wyjazdu (zmiana o ponad 24 godziny), miejscowości i kategorii zakwaterowania lub środka transportu. Rezygnacja ze względu na zmianę warunków powinna nastąpić w ciągu 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie, dokonanego w formie pisemnej. w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 2 dni po otrzymaniu zawiadomieniu o zmianie, Uczestnik może żądać wpisania go na listę uczestników innej imprezy lub zwrotu wszystkich wniesionych wpłat.
 3. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie ORGANIZATORA np: niedotrzymania przez Uczestnika określonych w umowie terminów uzupełnienia wpłat, nieprzybycia na zbiórkę o ustalonej godzinie, nie zgłoszenia się w miejscu realizacji świadczeń do pilota rezydenta lub innego przedstawiciela ORGANIZATORA wskazanego w programie lub w voucherze, choroby i innych przypadków losowych, itp. ORGANIZATOR może żądać od uczestnika wynagrodzenia za poniesione przygotowania i dokonane nakłady. Podstawą określenia kosztów rezygnacji jest całkowita cena imprezy. Uczestnika imprezy, który po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zaliczki lub pełnej ceny imprezy chce dokonać zmian w zakresie terminu, miejsca docelowego, hotelu, uczestników lub innych zmian wpływających na realizacje zamówienia, obowiązują następujące zasady: przy zmianach dokonywanych wcześniej niż na 30 dni przed terminem wyjazdu ORGANIZATOR ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną.

ORGANIZATOR z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń u kontrahenta zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń –liczonych od całkowitej ceny imprezy – na następujących warunkach:

- 10% ceny imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy

- 30% ceny imprezy przy rezygnacji od29-21 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy

- 50% ceny imprezy przy rezygnacji od20-8 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy

- 90% ceny imprezy przy rezygnacji 7 dni i mniej przed terminem rozpoczęcia imprezy

Kwota ta jednak nie może być większa niż rzeczywiście poniesione przez ORGANIZATORA koszty

Zwrot wpłaty, po uwzględnieniu powyższych potrąceń, dokonuje ORGANIZATOR lub agent, u którego dokonano wpłaty, w terminie do 7  dni od zgłoszenia rezygnacji.

 1. Jeżeli jedna z kilku osób podróżujących razem anuluje uczestnictwo w imprezie, pozostałe z tych osób obowiązane są do uiszczenia dopłaty do mniejszego pokoju (np. jednoosobowego)
 2. Uczestnik może przekazać prawo do udziału w imprezie wskazanej przez siebie osobie trzeciej, spełniającej warunki udziału w imprezie turystycznej w każdym czasie o ile nie uniemożliwi to wykonanie usługi.
 • IV REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE
 1. Przy wyjeździe transportem własnym, ORGANIZATOR ma obowiązek wydania skierowania/vouchera na świadczenia w terminie określonym w umowie, nie wcześniej niż po wniesieniu przez Uczestnika pełnej wpłaty ceny imprezy. Skierowanie/voucher niewykorzystany w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nie może być zrealizowany w innym terminie.
 2. ORGANIZATOR jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodny z programem oraz za umówioną jakość świadczeń. Ewentualne wadliwe wykonanie Umowy należy zgłaszać niezwłocznie-najpóżniej do 24 godzin od zaistnienia-wykonawcy usługi organizatorowi imprezy na piśmie do pilota/rezydenta ORGANIZATORA lub do wskazanego w programie lub na voucherze/skierowaniu przedstawiciela ORGANIZATORA za granicą lub w kraju, bądź fax’em do organizatora imprezy, który dołoży wszelkich starań i z którym należy współdziałać, aby wyeliminować zasadne niezgodności w realizacji imprezy. Nie zgłoszenie wadliwego wykonania umowy w formie pisemnej w trakcie trwania imprezy powoduje uniemożliwienie naprawienia szkody przez ORGANIZATORA.
 3. Wszelkie odszkodowania są przyznawane wyłącznie na podstawie uzasadnionej i udokumentowanej szkody, powstałej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez ORGANIZATORA.
 4. Pilot/rezydent jest formalnym przedstawicielem ORGANIZATORA, zapewnia Uczestnikom przebieg imprezy zgodnie z programem, dba o jakość świadczeń, przyjmuje od Uczestników reklamacje i usuwa ich przyczyny, a jeśli reklamacja jest złożona na piśmie, ma obowiązek potwierdzenia jej przyjęcia. Nie złożenie reklamacji w trakcie trwania imprezy może uniemożliwić naprawienie szkody.
 5. Jeżeli wada w realizacji imprezy nie została naprawiona Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej u rezydenta lub bezpośrednio u ORGANIZATORA imprezy. ORGANIZATOR jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy w przypadku zgłoszenia pisemnej reklamacji u rezydenta lub w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji złożonej po zakończeniu imprezy u ORGANIZATORA.
 6. ORGANIZATOR nie odpowiada za niezgodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy oraz za niemożność realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych takich, jak warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki, zamieszki, działania wojenne, ataki terrorystyczne lub inne okoliczności siły wyższej lub lezących po stronie Uczestnika, na które ORGANIZATOR nie ma wpływu. Nie mogą być przedmiotem roszczeń, znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy, okoliczności powodujące utrudnienia lub niewygody.
 7. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem osób trzecich, takie jak kradzieże, rabunki, pożary spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, opóźnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi lub za problemy leżące po stronie przewoźnika, gdzie zakres regulują odrębne przepisy.
 8. Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić w miejscu ich powstania z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 9. ORGANIZATOR nie będzie dokonywał zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika takich jak: spóźnienie się na zbiórkę, awaria środka transportu przy imprezach z dojazdem własnym, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości imprezy z przyczyn leżących po stronie uczestnika.
 10. Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności ORGANIZATORA z powodu uszczerbku na zdrowiu lub zgonu. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia rozszerzonego o choroby przewlekłe, od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie lub inne ryzyka związane z podróżą.
 11. W sprawach nie regulowanych warunkami uczestnictwa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 55 p.578 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisy o ochronie konsumenta.
 12. Wszelkie spory prawne wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.